Yêu cầu kết nối VPN

Để tăng cường an ninh thông tin cho các phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước, việc kết nối đến các phần mềm này cần phải được truy cập thông qua VPN (Virtual Private Network).

Máy tính Windows

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Máy tính MacOS

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Điện thoại Android

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Điện thoại Apple

Cài đặt phần mềm: Tải về

Hướng dẫn sử dụng: Tải về